Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Ogł.o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdr. w zakresie chirur. uraz.-ortp.-12.07.2017r

Data utworzenia: 12-07-2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

w zakresie usług i opieki lekarskiej z:

  1. chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz wykonywanie zadań koordynatora oddziału urazowo - ortopedycznego

  2. Na udzielanie świadczeń w ramach opieki lekarskiej – dyżury na oddziale urazowo – ortopedycznym

  3. Na udzielanie świadczeń w Poradni Urazowo - Ortopedycznej


Okres świadczenia usług: od 01.08.2017r do 31.12.2017r. (istnieje możliwość ustalenia innego okresu obowiązywania umowy)


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Mirosława Bieleniewicz

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia 17.07.2017 r., do godz. 10.00

Otwarcie ofert – 17.07.2017 r., godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Giżycko, dn. 12.07.2017r                                                                          Prokurent - Dariusz Szmytt