Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Ogłoszenie o konkursie ofert - Technik elektrorad., sterylizacji med.

Data utworzenia: 21-07-2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

wykonywanych przez:

    1. technika elektroradiologii

    2. technika sterylizacji medycznej

Okres świadczenia usług :

  • technika elektroradiologii - maksymalnie do 31.12.2017r

  • technika sterylizacji medycznej od 1.09.2017r do 31.12.2017r


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny-technik”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds.pielęgniarstwa – J.Małgorzata Mistera (tel. nr 0-874296606) lub Kierownik Działu ds.Pracowniczych – Mirosława Bieleniewicz (tel. nr 0-874296610).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia 25.07.2017 r., do godz. 11:00.

Otwarcie ofert – 25.07.2017 r., godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez tydzień.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Giżycko, dn.21.07.2017r                                                                             Prokurent - Dariusz Szmytt