Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►KM/1/17-Wykonanie badań laboratoryjnych pacjentom "Szpitala Giżyckiego" Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Data utworzenia: 05-09-2017

OGŁOSZENIE

Zapraszamy do składania  ofert do konkursu na:

„Wykonywanie badań laboratoryjnych

pacjentom  „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.”

 Niniejszy konkurs ofert jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1638 ze zm.), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 459 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 106  oraz na  stronie www.zozgiz.pl., (dokumenty do pobrania poniżej)

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia:

18.09.2017 r. do godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia w Sekretariacie „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.09.2017 r. o godz. 13.00  w siedzibie Udzielającego zamówienia w pok. Zarządcy

 Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.              


Dokumenty do pobrania
/SWKO_z_załącznikami_KM_01_17.zip

Giżycko, dnia 05.09.2017r.

Odpowiedzi na pytania (14.09.17r. g. 9.00)
Odpowiedzi_na_pytania.pdf
Poprawiony po pytaniach zał. nr 2 formularz cenowy i zakres badań
Zal._nr_2_zakres_badan_i_cena_KM_01_17-po_zm._14.09.17-2.xls

Zestawienie ofert
Zbiorcze_zestawienie_ofert_KM_01_17.ods

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nr KM/1/17
wybor_najk_oferty_KM_01_17.pdf