Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs ofert - Lekarz Oddział Urologiczny

Data utworzenia: 27-09-2017

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

w zakresie usług lekarskich w czasie zwykłej ordynacji w Oddziale Urologicznym

Okres świadczenia usług minimum 3 miesiące.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Działu ds.Pracowniczych – Mirosława Bieleniewicz (tel. nr 0-874296610).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia 04.10.2017 r., do godz. 14:00.

Otwarcie ofert – 04.10.2017r., godz. 14:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez jeden tydzień.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Giżycko, dn. 26.09.2017r                                                            Prokurent - Dariusz Szmytt