Logo
sekretariat@zozgiz.pl

KM/03/17 Wykonanie opisów badań w systemie teleradiologii

Data utworzenia: 28-11-2017

Giżycko, 28.11.2017r.

OGŁOSZENIE

Zapraszamy do składania  ofert do konkursu na:

„Wykonywanie  opisów  badań w systemie teleradiologii

 Niniejszy konkurs ofert jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1638 ze zm.), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 459 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 106  oraz na  stronie www.zozgiz.pl.,

 Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia:

07.12.2017 r. do godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia w Sekretariacie „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.12.2017 r. o godz. 13.00  w siedzibie Udzielającego zamówienia w pok. 104

 Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.  


Dokumenty do pobrania:

Dok._do_konkursu-Zestawienie_wyk._opisow_badan-KM_03_17.zip        

Pytania_i_odpowiedzi__KM_03_17.pdf

Przesuwa się termin składania ofert na 12.12.2017r. godz. 11.00, otwarcie godz. 11.30


Zbiorcze_zestawienie_ofert_KM_03_17.pdf

Wybór