Logo
sekretariat@zozgiz.pl

KM/04/17 Sukcesywne podwykonawstwo w dziedzinie neurochirurgii

Data utworzenia: 30-11-2017

Giżycko, 30.11.2017r.

 

OGŁOSZENIE 

Zapraszamy do składania  ofert do konkursu na:

„Sukcesywne podwykonawstwo w dziedzinie neurochirurgii”

 Niniejszy konkurs ofert jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1638 ze zm.), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 459 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 106  oraz na  stronie www.zozgiz.pl.,

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 04.12.2017r  do godz. 13.15

w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub na adres: zaopatrzenie@zozgiz.pl.

W sytuacji wysłania oferty na  e-mail oryginał należy niezwłocznie (w tym samym dniu) wysłać pocztą na adres Zamawiającego: " Szpital Giżycki '' Sp. z o.o. w restrukturyzacji, pod rygorem odrzucenia oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2017r. o godz. 13.30  w siedzibie Udzielającego zamówienia w pok. 104

 Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.     

Dokumenty do pobrania:

/SWKO_-neurochirurgia_-KM_04_17.pdf     

Zmieniono załącznik nr 1 formularz oferta (wzory poniżej)

Zalaczniki__do_SWKO_-KM_04_17-2.zip

projekt umowy

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu-KM_04_17.pdf