Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Wyniki konkursu - BIOPSJE CIENKOIGŁOWE

Data utworzenia: 01-12-2017

W wyniku n/w konkursu została wybrana  oferta:


1. MED Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Barwijuk
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)


Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

na udzielanie świadczeń w zakresie usług lekarskich obejmujących

biopsje cienkoigłoweOkres świadczenia usług: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. lub 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p.o. Kierownika Działu ds. Pracowniczych – Ewa Jakimowicz (tel. nr 0-874296610).

Oferty należy składać do dnia 08.12.2017 r., do godz. 15:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: kadry@zozgiz.pl

Otwarcie ofert – 11.12.2017r., godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez jeden tydzień.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Giżycko, dn. 01.12.2017r

                                                                                                      Prokurent

                                                                                                     Dariusz Szmytt


szczeg.warunki_BIOPSJE_-_01.01.2018.pdf

formularz_ofertowy_BIOPSJE.pdf