Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs - usługi i opieka lekarska

Data utworzenia: 01-12-2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Giżycku

w zakresie usług i opieki lekarskiej z:


1. chirurgii ogólnej

2. chirurgii urazowo-ortopedycznej

3. urologii

4. chorób zakaźnych

5. neurologii

6. ginekologii i położnictwa

7. pediatrii

8. neonatologii

9. chorób wewnętrznych

10. usług i opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

11. anestezjologii i intensywnej terapii

12. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

13. gastroenterologii

14. onkologii

15. chorób płuc i gruźlicy

16. domowego leczenia tlenem

17. medycyny rodzinnej

18. radiologii

19. zabezpieczenia transportu sanitarnego

20. autopsji osób zmarłych


Okres świadczenia usług : od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p.o. kierownika Działu ds. Pracowniczych – Ewa Jakimowicz (tel. nr 0-87 429 66 10).

Oferty należy składać do dnia 08.12.2017 r., do godz. 15:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: kadry@zozgiz.pl

Otwarcie ofert – 11.12.2017 r., godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Giżycko, dn. 01.12.2017r

                                                                                                     Prokurent

                                                                                                     Dariusz Szmytt


formularz_ofertowy_RTG_TK_USG.pdf

szczeg.warunki_lekarze_-_01.01.2018.pdf

formularz_ofertowy_AUTOPSJE.pdf

formularz_ofertowy_NPL.pdf

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf

formularz_ofertowy_OIOM.pdf

formularz_ofertowy_PORADNIE-PRACOWNIE.pdf


formularz_ofertowy_TRANSPORT.pdf