Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Ogłoszenie wyników konkursu - ratownictwo medyczne 13.12.2017

Data utworzenia: 13-12-2017

Ogłoszenie wyników konkursu:

W wyniku n/w konkursu zostały wybrane n/w oferty:

1. Przemysław Caryk PC-MED Usługi ratownictwa medycznego

2. Krzysztof Zieliński 

3. Roman Borsa Obsługa Administracyjno-Techniczna Transportów Sanitarnych
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)


Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp z o.o. w restrukturyzacji

w zakresie:

    1. ratownictwa medycznego

Okres świadczenia usług: od 01 01.2018 r. do 30.06.2018 r.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”.

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. pielęgniarstwa – p. Jadwiga Małgorzata Mistera (tel. nr 87 429 66 06).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia 18.12.2017 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert – dn. 18.12.2017 r. godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.Giżycko, dn. 13.12.2017r.

                                                                                                Prokurent

                                                                                                Dariusz Szmytt

Załączniki:

szczegolowe_warunki_-ratownictwo_medyczne_od_01.01.2018.pdf

Zal.1_do_szcz.war.-form_ofertowy-_ratownictwo_med_-_od_01.01.2018.pdf