Logo
sekretariat@zozgiz.pl

► Konkurs lekarski na pediatrę i noworodki, SOR, i RTG, TK, USG

Data utworzenia: 03-01-2018

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Giżycku

w n/w zakresie usług i opieki lekarskiej :

 

1. pediatrii i noworodków

2. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

3. radiologii

 

Okres świadczenia usług : od 08.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub od 08.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p.o. kierownika Działu ds. Pracowniczych – Ewa Jakimowicz (tel. nr 0-87 429 66 10).

Oferty należy składać do dnia  04.01.2018r., do godz. 13:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: kadry@zozgiz.pl

Otwarcie ofert – 04.01.2018r., godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                        

  Giżycko, dn. 03.01.2018r     

                                                                                   Zarządca w postępowaniu sanacyjnym
                                                                                              Agnieszka Biała

Załaczniki:

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf  

formularz_ofertowy_RTG_TK_USG_-.pdf

szczeg.warunki_lekarze.pdf