Logo
sekretariat@zozgiz.pl

► Konkurs- pielęgniarki i położne

Data utworzenia: 06-03-2018

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 - 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

w zakresie:

1. pielęgniarka

2. położna

                 

Okres świadczenia usług:   od 1 kwietnia 2018 r.  do  31 grudnia 2019 r.

 

                 Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”.

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. pielęgniarstwa – p. Jadwiga Małgorzata Mistera (tel. nr 87 429 66 06).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od dnia 06.03.2018 r. do dnia  15.03.2018 r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert – dn. 15.03.2018r. godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                  

 

 

 

Giżycko, dn.  06.03.2017 r.                                          Prokurent
                                                                                   Dariusz Szmytt

Załączniki

szczegolowe_warunki_-_piel-pol__-_od_01.04.2018.pdf

Zal.1_do_szcz.war.-form._ofer.-_piel.pol_-_koordynujaca_od_01.04.2018.pdf