Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs - neurologia

Data utworzenia: 06-03-2018

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 - 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 

w zakresie:   usług i opieki lekarskiej z neurologii

Okres świadczenia usług: 01.04.2018r. – 31.12.2018r. lub 01.04.2018r. – 31.12.2019r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest   Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 87-429 66 67 40.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od 06.03.2018 r. do dnia  15.03.2018r., do godz. 10:00

Otwarcie ofert – 15.03.2018. godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                  

 

 Giżycko, dn. 06.03.2018 r.                                                                 Prokurent

                                                                                                               Dariusz Szmytt

Załączniki:

szczeg.warunki_lekarze_-_01.04.2018.pdf

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf