Logo
sekretariat@zozgiz.pl

► Konkurs SOR opieka lekarska

Data utworzenia: 26-03-2018

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

 

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Giżycku

w zakresie usług i opieki lekarskiej :

 

1. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - SOR

 

Okres świadczenia usług: od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. lub od 01.04.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest   Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 87-429 66 67 40.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od 26.03.2018 r. do dnia  03.04.2018r., do godz. 10:00

Otwarcie ofert – 03.04.2018. godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   

 

Giżycko, dn.26.03.2018 r                                                                                                Prokurent

                                                                                                                                      Dariusz Szmytt   


Zamówienie:

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf

szczeg.warunki_lekarze_-_01.04.2018.pdf