Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs- Chirurgia ogólna, Pediatriai neonatologia, SOR

Data utworzenia: 13-04-2018

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Giżycku

w zakresie usług i opieki lekarskiej z:

 

1. chirurgii ogólnej – ordynacja i dyżury

2. pediatrii i neonatologii - dyżury

3. SOR - dyżury

 

Okres świadczenia usług : od 23.04.2018 r. do 31.12.2018 r. lub od 23.04.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p.o. kierownika Działu ds. Pracowniczych – Ewa Jakimowicz (tel. nr 0-87 429 66 10).

Oferty należy składać od dnia 13.04.2018 r. do dnia  19.04.2018 r., do godz. 10:30 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: sekretariat@zozgiz.pl

Otwarcie ofert – 19.04.2018 r., godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                                       

 

Giżycko, dn. 13.04.2018 r.            

Załączniki:

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf

szczeg.warunki_lekarze_Ch-O_Pedia-Nowor_SOR_-_23.04.2018.pdf