Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs. Ratownictwo medyczne, pielęgniarki systemu, pielęgniarki i położnej, opiekun medyczny

Data utworzenia: 04-06-2018

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)


Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

w zakresie:

  1. ratownictwa medycznego

  2. pielęgniarki systemu

  3. pielęgniarki i położnej

  4. opiekunów medycznych

Okres świadczenia usług: od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”.

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. pielęgniarstwa – p. Jadwiga Małgorzata Mistera (tel. nr 87 429 66 06).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia od dnia 04.06.2018 r. do dnia 13.06.2018 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert – dn. 14.06.2018 r. godz. 8:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.Giżycko, dn. 04.06.2018 r.


                                                                                                                       Prokurent

                                                                                                                   Dariusz Szmytt


Załączniki:

/admin/assets/Szczegolowe_warunki_-ratownictwo_medyczne_od_01.07.2018.pdf

/admin/assets/Zal.1_do_szcz.war.-form_ofertowy-_ratownictwo_med_-_od_01.07.2018.pdf

/admin/assets/Zal._2_do_szcz.war.-form._ofer.-_piel__pol_-_01.07.2018.pdf

/admin/assets/Zal.__3_do_szcz.war.-formularz_ofertowy-opiekun_-_odf_01.07.2018.pdf