Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs-pielęgniarki, położne

Data utworzenia: 18-07-2018

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 - 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

w zakresie:

1. pielęgniarka

2. położna

                 

Okres świadczenia usług:     01 sierpnia 2018 r.  do  31 grudnia 2019 r.

                  Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”.

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. pielęgniarstwa – p. Jadwiga Małgorzata Mistera (tel. nr 87 429 66 06).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia  27.07.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert – dn. 27.07.2018 r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.                                                                            

 
 

 

Giżycko, dn.  18.07.2018 r.                                                      Prokurent

                                                                                     Dyrektor ds.Operacyjnych      

                                                                                                  Dariusz Szmytt


Załączniki:

szczegolowe_warunki_-_piel-pol__-_od_01.08.2018.pdf

Zal.1_do_szcz.war.-form._ofer.-_piel.pol_-_od_01.08.2018.pdf

Klauzula_informacyjna__do_celow_rekrutacji.pdf