Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Wyniki konkursu - SOR, NPL, usługi i dyżur O.Urazowo-Ortopedyczny

Data utworzenia: 19-07-2018

Wyniki konkursu

W n/w konkursie zostały wybrane następujące oferty:1.      Usługi Medyczne lekarz Alena Bolatava – SOR, NPL

2.      Karpuchyk Siarhei – SOR, Oddział Urazowo-Ortopedyczny

3.      IPL Tawfik Al.-Zaghir – NPL

4.      IPL Henryk Floryański – NPL

5.      IPL Joanna Wilczyńska – NPL

6.      IPL Mariusz Szymański - NPL- Komisja konkursowa -
OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

 

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Giżycku

w zakresie usług i opieki lekarskiej :

 

1. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej  i Oddziale Urazowo-Ortopedycznym.

 

Okres świadczenia usług: od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r. lub 01.08.2018r. do 31.12.2019r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest   Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 87-429 66 67 40.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od 19.07.2018 r. do dnia  25.07.2018r., do godz. 13:00 pocztą lub e-mail na adres sekretariat@zozgiz.pl.

Otwarcie ofert – 25.07.2018. godz. 13:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   

 

Giżycko, dn.  19.07.2018 r                                                                                             

                                                                                                           Prokurent

                                                                                                      Dariusz Szmytt      

Załaczniki:

szczeg.warunki_lekarze_-_01.08.2018.pdf

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf

formularz_ofertowy_NPL.pdf

Klauzula_informacyjna__do_celow_rekrutacji.pdf