Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►SOR, PORADNIA CH-O

Data utworzenia: 27-08-2018

Wyniki konkursu


1.      IPL Marcin Witkowski – dyżury i transport w SOR

2.      IPL Maciej Supernak – lekarski transport sanitarny SOR

3.      IPL ISPL Jolanta Osieczko-Czyż- poradnia ch-o


- Komisja konkursowa -


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów

Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

w zakresie usług i opieki lekarskiej :  1. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – SOR - dyżury, transport sanitarny

  2. w Poradni Chirurgii Ogólnej


Okres świadczenia usług: od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 0-87-429 66 67 40.


Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie do 28.08.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert – 28.08.2018 r. godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Giżycko, dn. 27.08.2018r.


Prokurent -Dyrektor ds. operacyjnych

Dariusz Szmytt


Załączniki:

Szczeg.warunki_lekarze.pdf

Umowa_SOR_Poradnia_CH-O.pdf

Formularz_poradnia.pdf

Formularz_transporty.pdf

Formularz_dyzury.pdf

Klauzula_informacyjna.pdf

Ogloszenie_SOR_poradnia_CH-O.pdf