Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Wynik Konkursu- konsultacje psychologiczne

Data utworzenia: 27-09-2018

W wyniku konkursu została przyjęta oferta:

Izabela Malinowska Usługi Psychologiczne


- Komisja konkursowa -
OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U.    z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

 

Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzania konsultacji psychologicznych udzielanym pacjentom szpitala

 

Okres świadczenia usług: od 15.10.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0 87 429 66 10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 0 87 429 66 67 40.

Oferty należy złożyć  w terminie od 27.09.2018 r. do 09.10.2018 do godz. 15:00:

1.    w sekretariacie Udzielającego Zamówienia,

2.    przesłać w kopercie zamkniętej na adres  „Szpital Giżycki” Sp. z o.o., ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko

3.    wysłać za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zozgiz.pl.

Otwarcie ofert – 10.10.2018 r. godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.   

 

Giżycko, dn. 27.09.2018r.                                                                              

                                                                                                                                   Z upoważnienia

                                                                                                                          Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

                                                                                                                   mgr Jadwiga Małgorzata MisteraZałączniki :

1._Szczeg_war-_psycholog_-_15.10.2018.pdf

2._Formularz_ofertowy.pdf