Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Wyniki konkursu - pielęgniari/ położne

Data utworzenia: 17-10-2018

W wyniku konkursu wybrano następujące oferty:


1.      Renata Radzewicz

2.      Izabela Kedzierska

3.      Beata Grygojć

4.      Beata Pacześniak

 -Komisja konkursowa_

 
OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 - 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm..)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

w zakresie:

1. pielęgniarka

2. położna

                 

Maksymalny okres świadczenia usług:            01 listopada 2018 r.  do  31 grudnia 2019 r.

                                              

                 Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”.

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. pielęgniarstwa – p. Jadwiga Małgorzata Mistera (tel. nr 87 429 66 06).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia  26.10.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert – dn. 26.10.2018 r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.                                                                            

 

 

 

Giżycko, dn.  17.10.2018 r.                                                     

                                                                                               Z upoważnienia

                                                                                               Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

                                                                                               Jadwiga Mistera


Załączniki:

szczegolowe_warunki_-_piel-pol__-_od_01.11.2018.pdf

Zal.1_do_Szcz_War_-_Formularz_ofertowy_-_piel-pol.pdf