Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs-SOR-ordynacja, dyzury, transporty

Data utworzenia: 23-10-2018

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

 

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

                  ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów

                                                 „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

 

w zakresie usług i opieki lekarskiej:

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – ordynacja, dyżury, transport sanitarny

 

Maksymalny okres świadczenia usług: od     01.11.2018 r.    do   31.12.2019 r.

 

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest   Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 0-87-429 66 66 w. 713.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie do  29.10.2018 r. do  godz. 11:00.

Otwarcie ofert – 29.10.2018 r. godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   

 

Giżycko, dn. 23.10.2018r.                                                                           

 

                                                                                                       Prokurent -Dyrektor Zarządzający

                                                                                                             Anita Karnacewicz        


Załączniki:

szczeg.warunki_lekarze.pdf

Zal_1_-_formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf

Zal_2_-_formularz_ofertowy_TRANSPORT.pdf