Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs lekarski na 2019r.

Data utworzenia: 24-10-2018

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm..)

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych w  oddziałach szpitalnych, w tym pełnienie zadań koordynatorów oddziałów, także w zakresie świadczeń zdrowotnych w podległych poradniach i pracowniach oraz opieki lekarskiej

 

A/   oddziały, poradnie, pracownie:

1. chirurgii ogólnej

2. chirurgii urazowo-ortopedycznej

3. urologii

4. chorób zakaźnych

5. neurologii

6. ginekologii i położnictwa

7. pediatrii

8. neonatologii

9. chorób wewnętrznych

10. usług i opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

11. anestezjologii i intensywnej terapii

12. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

13. gastroenterologii

14. endokrynologii

15. onkologii

16. chorób płuc i gruźlicy

17. domowego leczenia tlenem

18. medycyny rodzinnej

19. radiologii

20. zabezpieczenia transportu sanitarnego

21. autopsji osób zmarłych

B/    inne usługi/świadczenia niezbędne do działalności szpitala

 

Okres świadczenia usług :     01.01.2019r.  -  31.12.2019r. / 31.12.2020r.

 lub dla osób, które mają zawartą umowę z Udzielającym zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres krótszy niż do dnia 31.12.2018 r. tj.,

                                                 01.12.2018 r. -  31.12.2019r. / 31.12.2020r.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularze ofertowe dostępne są  na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p.o. kierownika Działu ds. Pracowniczych – Ewa Jakimowicz (tel. nr 0-87 429 66 10).

Oferty należy składać do dnia  12.11.2018r., do godz. 11:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: sekretariat@zozgiz.pl

Otwarcie ofert –12.11.2018r., godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                        

 Giżycko, dn. 24.10.2018r                                             Zarządca przymusowy

                                                                                     Agnieszka Biała


Załaczniki:                                      

szczeg.warunki_lekarze_-_01.01.2019.pdf

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf

formularz_ofertowy_PORADNIE-PRACOWNIE.pdf

formularz_ofertowy_NPL.pdf

formularz_ofertowy_TRANSPORT.pdf

formularz_ofertowy_OIOM.pdf

formularz_ofertowy_AUTOPSJE.pdf

formularz_ofertowy_RTG_TK_USG.pdf