Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Wyniki konkursu OAiIT na 2019 r.

Data utworzenia: 04-12-2018

Giżycko, 27.12.2018r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE  USŁUG I  OPIEKI LEKARSKIEJ, TAKŻE KOORDYNOWANIE W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

 

Działając w imieniu Udzielającego zamówienia – „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku, informuję, że w w/w konkursie wybrano niżej wymienione oferty:

 

 

  1. Fidurska Elżbieta
  2. Król Andrzej
  3. Zackiewicz Marita
  4. Stanek Jacek
  5. Jankowska Ewa
  6. Lipska Anna
  7. Ciesielski Tomasz

 

                                                                      

                                                                       „Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

                                                                                   Prokurent

                                                                          Dyrektor Zarządzający

                                                                              Anita Karnacewicz

 

 

 

 


OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm..)

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

 

w zakresie usług i opieki lekarskiej, także koordynowanie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 2019 roku.

 

Okres świadczenia usług :     01.01.2019r.  -  31.12.2019r. / 31.12.2020r.

 

 

       Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularze ofertowe dostępne są  na stronie www.zozgiz.pl .

 

     Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p.o. kierownika Działu ds. Pracowniczych – Ewa Jakimowicz (tel. nr 0-87 429 66 10).

Oferty należy składać do dnia  13.12.2018r., do godz. 11:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: seretariat@zozgiz.pl

Otwarcie ofert –13.12.2018r., godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                        

 

 

Giżycko, dn. 04.12.2018r                                                                                               

                                                                                                                                Prokurent

                                                                                                                    Dyrektor Zarządzający       

                                                                                                                         Anita Karnacewicz Załaczniki:

szczeg.warunki_lekarze_-_01.01.2019.pdf

formularz_ofertowy_OIOM.pdf