Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs - Chirurgia ogólna i SOR

Data utworzenia: 07-01-2019

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o w Giżycku

w zakresie usług i opieki lekarskiej :

 

1.       w Oddziale Chirurgii ogólnej

2.       w Szpitalnym Oddziale Rachunkowym

 

 

Okres świadczenia usług : od 09.01.2019 r. do 31.12.2019 r. lub maksymalnie  do 31.12.2020 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-87429 66 10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”.

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p.o. kierownika Działu ds. Pracowniczych – Ewa Jakimowicz (tel. nr 0-87 429 66 10).

 

Oferty należy składać od dnia 07.01.2019 r. do dnia  09.01.2019 r., do godz. 8:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: sekretariat@zozgiz.pl

Otwarcie ofert – 09.01.2019 r., godz. 8:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                                       

 

 

Giżycko, dn. 07.01.2019 r.                              

 

                                                                                              „Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

                                                                                                          Prokurent

                                                                                                 Dyrektor Zarządzający

                                                                                                     Anita Karnacewicz

 

                                                                                                       

 Załączniki:

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf

szczeg.warunki_lekarze_-_CHO-SOR-_od_09.01.2019.pdf