Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Wyniki konkursu dla pielęgniarek i położnych

Data utworzenia: 28-02-2019

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

 Oferty przyjęte w konkursie ogłoszonym w dniu 28.02.2019r.

 I. Pielęgniarki:

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska  Kulewicz Wanda

2. Furmaniak Aneta

3. Dadura Lucyna Praktyka Pielęgniarska

 

Giżycko, 14.03.2019 r.                                                         


Prokurent

Dyrektor Zarządzający

                                                                                    Anita Karnacewicz

 


 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 - 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm..)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

w zakresie:

1. pielęgniarka

2. położna            

 

Maksymalny okres świadczenia usług:            01 kwietnia 2019 r.  do  31 grudnia 2019 r.

                                              

                 Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”.

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. pielęgniarstwa – p. Jadwiga Małgorzata Mistera (tel. nr 87 429 66 06).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia  13.03.2019 r. do godz. 8:00.

Otwarcie ofert – dn. 13.03.2019 r. godz. 8:15 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.                                                                            

 

 

 

Giżycko, dn.  28.02.2019 r.                                                     

                                                                                               Prokurent

                                                                                   Dyrektor Zarządzający

                                                                                        Anita Karnacewicz


Załączniki:

szczegolowe_warunki_-_piel-pol__-_od_01.04.2019.pdf

Zal.1-Formularz_ofertowy_-_piel-pol.pdf