Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Usługi USG

Data utworzenia: 19-03-2019

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

w zakresie usług:Badania USG


Okres świadczenia usług: od 29.03.2019 r. do 31.12.2019 r. / 31.12.2020 r. co drugi piątek od godziny 1500 począwszy od 29.03.2019 r.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 87-429 66 67 40.


Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od 19.03.2019r. do dnia 28.03.2019 r., do godz. 10:30 pocztą lub e-mail na adres sekretariat@zozgiz.pl.

Otwarcie ofert – 28.03.2019r. godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.Giżycko, dn. 19.03.2019

Prokurent

Anita Karnacewiczformularz_ofertowy.pdf

szczegolowe_warunki_-_28.03.2019.pdf