Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs pielęgniarka Oddział CH-O

Data utworzenia: 15-05-2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku
przez:
    - pielęgniarkę – Oddział Chirurgii Ogólnej

Okres świadczenia usług: od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-87429 66 10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”
Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – tel: 87-429 66 606.

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od 16.05.2019r. do dnia  20.05.2019 r., do godz. 8:00 pocztą lub e-mail na adres sekretariat@zozgiz.pl.
Otwarcie ofert – 20.05.2019r. godz. 9:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.
Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.    


Giżycko, dn.  15.05.2019                        
                
                               Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

                            Jadwiga Małgorzata MISTERA


3._szczegolowe_warunki.pdf
Zal.1-Formularz_ofertowy_-_piel-pol.pdf