Logo
sekretariat@zozgiz.pl

► lekarz - Oddział Gin-Pol

Data utworzenia: 08-08-2019

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.

z 2018 r. poz. 2190  ze zm.)

 

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

                  ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów

                                                 „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

 

w zakresie usług i opieki lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

 

Maksymalny okres świadczenia usług: od     01.09.2019r.    do   31.12.2019r.

 

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest   Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 0-87-429 66 66 w. 713.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie do  29.08.2019 r. do  godz. 9:00.

Otwarcie ofert – 29.08.2019 r. godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   

 

Giżycko, dn. 08.08.2019r.                                                              

 

 

                                                                                                           Prokurent-Dyrektor Zarządzający

 

                                                                                                                    Anita Karnacewicz    

_szczegolowe_warunki.pdf

_formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf