Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Ogłoszenie konkursu - lekarze 2020

Data utworzenia: 29-10-2019

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 160 z późn. zm..)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

 

w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych w  oddziałach szpitalnych, w tym pełnienie zadań koordynatorów oddziałów, także w zakresie świadczeń zdrowotnych w podległych poradniach i pracowniach oraz opieki lekarskiej

A/   oddziały, poradnie, pracownie:

 1. chirurgii ogólnej
 2. chirurgii urazowo-ortopedycznej
 3. urologii
 4. chorób zakaźnych
 5. neurologii
 6. ginekologii i położnictw
 7. pediatrii
 8. neonatologii
 9. chorób wewnętrznych
 10. usług i opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 11. anestezjologii i intensywnej terapii
 12. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 13. gastroenterologii
 14. endokrynologii
 15. onkologii
 16. chorób płuc i gruźlicy
 17. domowego leczenia tlenem
 18. medycyny rodzinnej
 19. radiologii
 20. zabezpieczenia transportu sanitarnego
 21. autopsji osób zmarłych

 B/    inne usługi/świadczenia niezbędne do działalności szpitala


 Okres świadczenia usług: 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. 87 429-66-10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”. Formularze ofertowe dostępne są  na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik Działu ds. Pracowniczych – Emilia Kuprewicz-Hetman (tel. nr 0-87 429 66 10).

 

Oferty należy składać do dnia 13.11.2019r., do godz. 9:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: seretariat@zozgiz.pl

Otwarcie ofert 14.11.2019r., godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                                   

Giżycko, dn. 29.10.2019r                                                                          

                                                                                                Prokurent - Dyrektor Zarządzający

                                                                                                Anita Karnacewicz
3._szczegolowe_warunki_-_lekarze.pdf

5._Umowa_-_LEKARZE.pdf

formularz_ofertowy_AUTOPSJE.doc.pdf

formularz_ofertowy_NPL.doc.pdf

formularz_ofertowy_PORADNIE-PRACOWNIE.doc.pdf

formularz_ofertowy_RTG_TK_USG.pdf

formularz_ofertowy_TRANSPORT.pdf

formularz_ofertowy_OIOM.pdf

formularz_ofertowy_ODDZIALY_-_new.pdf