Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►ogłoszenie konkursu - Pielęgniarki Położne 2020

Data utworzenia: 05-11-2019

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm..)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

 

w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych w  oddziałach szpitalnych w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki i położne

 

Okres świadczenia usług: 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. 87 429-66-10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”. Formularze ofertowe dostępne są  na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik Działu ds. Pracowniczych – Emilia Kuprewicz-Hetman (tel. nr 0-87 429 66 10).

 

Oferty należy składać do dnia 14.11.2019r., do godz. 08:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: seretariat@zozgiz.pl

 

Otwarcie ofert 14.11.2019r., godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                                   

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia maksymalnych stawek za godzinę - adekwatnych do kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku oraz wymogów NFZ :

  1. Pielęgniarka wykonująca zadania na stanowisku pielęgniarki koordynującej – stawka za 1 godzinę – 26 zł,
  2. Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – stawka za 1 godzinę – 25 zł,
  3. Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa – stawka za 1 godzinę – 24 zł,
  4. Pielęgniarka albo położna inna niż określona wyżej, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – stawka za 1 godzinę – 23 zł.

 

Na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (dz. U. 2019, poz. 1471)

 

Giżycko, dn. 04.11.2019r                                                                          

                                                                                                 Prokurent- Dyrektor Zarządzający

                                                                                                              Anita Karnacewicz


szczegolowe_warunki.pdf

Formularz_Pielegniarka.pdf

umowa.pdf