Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Dyrektor ds. lecznictwa

Data utworzenia: 02-01-2020

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm..)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTOR DS.LECZNICTWA


Warunki uczestnictwa  

1.    Kandydat na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa „SZPITALA GIŻYCKIEGO” Sp. z o.o. w Giżycku winien spełnić następujące wymagania kwalifikacyjne:

·      posiadać tytuł zawodowy lekarza

·      tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

·      prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,

·      posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie,

·      pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w placówkach służby zdrowia.

2.    Kandydat na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa przedstawi program organizacji i restrukturyzacji działalności medycznej w szpitalu:

a)       program powinien w punktach zawierać podstawowe tezy, na które kandydat będzie chciał zwrócić szczególną uwagę w trakcie zarządzania w szpitalu, a które pozwolą poprawić kondycję finansową placówki;

b)      program zostanie oceniony przez komisję konkursową, która zweryfikuje zawartość merytoryczną oraz będzie mogła dopytać kandydata na indywidualnym spotkaniu w dniu rozpatrywania ofert.

3.    Dodatkowe wymagania pożądane:

·      znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

·      znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

·      umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem,

·      kreatywność, samodzielność, komunikatywność,

·      zdolności menedżerskie.

4.    Wymagane dokumenty:

·      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem poczty elektronicznej celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,

·      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,

·      dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

·      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej

·      oświadczenie o:

-     o niekaralności za przewinienia zawodowe oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

-     o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  dyrektora ds. lecznictwa podmiotu leczniczego,

Dokumenty przedłożone przez kandydata winny być kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis na kserokopii. Na prośbę Komisji konkursowej lub właściwego podmiotu kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

 

Okres świadczenia usług: 29.01.2020r. - 31.12.2020r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. 87 429-66-10). Osobą uprawnioną do kontaktów
z oferentami jest kierownik Działu ds. Pracowniczych Emilia Kuprewicz-Hetman (tel. nr 0-87 429 66 10).

Oferty należy składać do dnia 17.01.2020r., do godz. 9:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: sekretariat@zozgiz.pl

Otwarcie ofert 20.01.2020r., godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                                   

Giżycko, dn. 02.01.2020r.                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PROKURENT-DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

                                                                                                              Anita Karnacewicz