Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►konkurs Pielęgniarka koordynująca CH-O

Data utworzenia: 12-03-2020

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm..)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

 


w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę koordynującą na Oddziale Chirurgii Ogólnej

 Okres świadczenia usług: 01.05.2020r. - 31.12.2020r.

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. 87 429-66-10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”. Formularze ofertowe dostępne są  na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik Działu ds. Pracowniczych – Emilia Kuprewicz-Hetman (tel. nr 0-87 429 66 10).

Oferty należy składać do dnia 06.04.2020r do godz. 8:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: sekretariat@zozgiz.pl

Otwarcie ofert 09.04.2020r., godz. 9:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                                  

Na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (dz. U. 2019, poz. 1471)

 

 Giżycko, dn.11.03.2020r.                                                                            

                                                                            Prokurent-Dyrektor Zarządzający

                                                                                        Anita Karnacewicz3._szczegolowe_warunki.pdf

4._Formularz_Pielegniarka.pdf

wzor_umowy.pdf