Logo
sekretariat@zozgiz.pl

POIiŚ 2014-2020

Data utworzenia: 28-06-2019Szpital Giżycki” Sp. o.o. z siedzibą w Giżycku w sierpniu 2018r. przystąpił do realizacji projektu:Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału

Ratunkowego w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o.”

Nr projektu POIS.09.01.00-00-0301/18

w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


Całkowita wartość Projektu wyniosła: 266 846,32 zł

Kwota dofinansowania wyniosła: 226 819,37 zł


Celem Projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.


Opis Projektudoposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci.


Zakupiono następujący sprzęt:

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość
1. Kardiomonitor 1
2. Defibrylator 1
3. Respirator 1
4. Pompa infuzyjna 1
5. Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych 1
6. Aparat do szybkiego przetaczania płynów 1
7. Pulsoksymetr 1
8. Kapnograf 1
9. Analizator parametrów krytycznych 1
10. Elektryczne urządzenie do ssania 1
11. Aparat do znieczulania 1
12. Zestaw do trudnej intubacji 1
13. Zestaw do trudnej intubacji 1
Razem 13

 Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2019r.