Logo
sekretariat@zozgiz.pl

e-WUŚ czym jest ?

Data utworzenia: 23-11-2012

 

Czym jest e-WUŚ?

e-WUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Od 1 stycznia 2013 r. każda osoba udająca się do lekarza będzie mogła potwierdzić na bieżąco swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, poradni, bez konieczności przedstawiania innych dodatkowych dokumentów.

Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Dlaczego tak ważny jest numer PESEL?

Numer PESEL to klucz do weryfikacji Państwa uprawnień. Dzięki niemu lekarz lub pracownik rejestracji będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Dlatego warto zapamiętać swój PESEL lub zawsze mieć przy sobie dokument z tym numerem.

Jeżeli przyjdą Państwo do lekarza z dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 3. miesiąca i nie posiada numeru PESEL – należy podać PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

Należy pamiętać, że w celu potwierdzenia numeru PESEL podczas rejestracji lub wizyty u lekarza należy mieć przy sobie jeden z wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty,

 • paszport,

 • prawo jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 r. ż.:

 • aktualną legitymację szkolną.

Czy mam prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej?

Z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mogą korzystać wszyscy ubezpieczeni, czyli osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę,

 • umowy zlecenia,

 • prowadzenia działalności gospodarczej,

 • ubezpieczenia w KRUS,

 • statusu emeryta lub rencisty,

 • podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotnej podpisanej z NFZ.

Ponadto z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać także:

 • osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), które spełniają kryterium dochodowe
  do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, dzieci i młodzież – do ukończenia 18. roku życia, kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie,

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,

 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub (EFTA), przebywające na terenie RP.

Ubezpieczenie członków rodziny

Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia. Osobami tymi mogą być:

 • małżonkowie – mąż, żona (ale nie konkubenci),

 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci

Mimo tego, że polskie prawo gwarantuje bezpłatne świadczenia wszystkim dzieciom
do ukończenia 18 roku, osoby ubezpieczone, mają obowiązek zgłosić je do ubezpieczenia. Dotyczy to nie tylko dzieci biologicznych, ale również:

 • dzieci małżonka,

 • dzieci przysposobionych,

 • wnuków,

 • dzieci przebywających pod Państwa opieką w ramach rodziny zastępczej –
  do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Ubezpieczenie dzieci po ukończeniu 18 roku życia

Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18. lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia. Po tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ. Dzieci posiadające orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.

Prawo do świadczeń w wyjątkowych sytuacjach

Do świadczeń mają również prawo następujące osoby:

 • które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym – w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego,

 • uzależnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego,

 • uzależnione od narkotyków,

 • z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

 • pozbawione wolności,

 • cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia,

 • posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
  w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych takim osobom pokrywane są z budżetu państwa.

W rejestracji powiedziano mi, że nie jestem ubezpieczony – co robić?

Jeżeli w rejestracji otrzymają Państwo informację, że NFZ nie potwierdził Państwa uprawnień do świadczeń, a wiedzą Państwo że mają do nich prawo, można je potwierdzić jak dotychczas za pomocą dokumentów papierowych, np.:

 • zaświadczeniem z zakładu pracy,

 • legitymacją emeryta lub rencisty,

 • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie mają Państwo przy sobie takich dokumentów, to można złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń / wzory posiadają pracownicy rejestracji /.

Masz pytania – zadzwoń lub napisz

Jeżeli mają Państwo problemy lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa
do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ- kontakty :

 • Wydział Spraw Świadczeniobiorców w Olsztynie – tel. 89 532 74 14

 • Infolinia Oddziału – 89 19488

 • całodobowa infolinia „Info-Medic” – 94 340 67 12

 • bezpłatna infolinia - 0800 133 773

Adres e-mail:

 • ewus-pacjenci@nfz-olsztyn.pl

Na podstawie Informacji NFZ.