Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Usługa Społeczna US/02/08/18-Usługa żywienia pacjentów Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

Data utworzenia: 28-08-2018

SWP (Szczegółowe Warunki Postępowania)
Załączniki do SWP (1-10)

Zamawiający zamieszcza poprawiony Zał. nr 4-Projekt umowy doprecyzowujący zapisy §5ust.10 oraz §13 ust.13 umowy.
Zał. nr 4-Projekt umowy -poprawka na niebiesko (29.08.2018r.)

Zamawiający zamieszcza poprawiony Zał. nr 8-Projekt umowy na wydzierżawienie pomieszczenia doprecyzowujący zapisy §6 umowy.
Zał. nr 8-Projekt umowy na dzierżawę pomieszczenia pod kuchnię -poprawka na czerwono (29.08.2018r.)

Zamawiający zamieszcza doprecyzowane SWP w ust. 1 pkt. 23 (29.08.18r.)
/Szczegolowe_Warunki_Postepowania__US_02_08_18_4.pdf

Tura I Pytania i odpowiedzi (31.08.18)
zal._do_Odp._na_pytania-_Liczba_osobodni_US_02_08_18_.pdf

Szczegolowe_Warunki_Postepowania__US_02_08_18_6_.pdf  (31.08.18r.)
Zal._nr_2_-_formularz_cenowy_US_02_08_18_2.odt  (31.08.18r.)

Tura II pytań i odpowiedzi (31.08.18r.)

Zmieniony Zał. nr 5-Wykaz usług (31.08.2018r.)

Szpital Giżycki Sp. z o.o., ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko, jako Zamawiający, stosownie do art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamia, iż w dniu 03.09.2018r. wniesiono w przedmiotowym postępowaniu odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza kopię odwołania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

Kopia odwołania

Zbiorcze zestawienie ofert (04.09.2018) 

Unieważnienie_postępowania_.pdf  (17.09.2018)

Szpital Giżycki Sp. z o.o., ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko, jako Zamawiający, stosownie do art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamia, iż w dniu 24.09.2018r. wniesiono w przedmiotowym postępowaniu odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza kopię odwołania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

Kopia odwołania

Zamawiający informuje, że odwołanie wniesione w przedmiotowym postępowaniu do KIO zostało odrzucone (postanowienie z dn. 09.10.2018r.).

« pokaż wszystkie