• ogłoszenie

  Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

  W związku z naborem dokumentacji na konkurs nr 01/11/621 z zakresem Osi priorytetowej 6, Działania 6.2, Poddziałania 6.2.1 „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii” ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowana inwestycja dotyczy montażu kolektorów słonecznych i wykorzystania energii geotermalnej.

  zapraszamy do:

  • złożenia ofert na kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przez w/w instytucję organizująca konkurs tj. Wniosek o dofinansowanie, Studium wykonalności wraz wymaganymi załącznikami, dokumentację techniczną w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

  • wycenę całej inwestycji

  • przesłania referencji w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

  Wszystkie wymagania dotyczące przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej dostępne są na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl np. Regulamin naboru i oceny wniosków i wszelkie wzory formularzy.

  W ofercie proszę o wyszczególnienie cen za Wniosek o dofinansowanie, Studium wykonalności, dokumentację techniczna- Program Fukcjonalno-Użytkowy.

  Ofertę proszę złożyć do dnia 01 marca 2011 do godziny 12.00 na adres e-mail przetargi@zozgiz.pl lub pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko pokój 108 (sekretariat).

  Zapytania w sprawie projektu można kierować do Dyrektora ds. Technicznych Janusza Dobrzyńskiego tel. 87 4296602 w godzinach 8.00-15.00

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu