• POIiŚ 2014-2020

  „Szpital Giżycki” Sp. o.o. z siedzibą w Giżycku w sierpniu 2018r. przystąpił do realizacji projektu:

  „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału

  Ratunkowego w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o.”

  Nr projektu POIS.09.01.00-00-0301/18

  w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

  oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Całkowita wartość Projektu wyniosła: 266 846,32 zł

  Kwota dofinansowania wyniosła: 226 819,37 zł

  Celem Projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

  Opis Projektudoposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci.

   

  Zakupiono następujący sprzęt:

  Lp.

  Nazwa sprzętu

  Ilość
  1. Kardiomonitor 1
  2. Defibrylator 1
  3. Respirator 1
  4. Pompa infuzyjna 1
  5. Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych 1
  6. Aparat do szybkiego przetaczania płynów 1
  7. Pulsoksymetr 1
  8. Kapnograf 1
  9. Analizator parametrów krytycznych 1
  10. Elektryczne urządzenie do ssania 1
  11. Aparat do znieczulania 1
  12. Zestaw do trudnej intubacji 1
  13. Zestaw do trudnej intubacji 1
  Razem 13

  Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2019r.

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu