• KM/02/19 „Wykonywanie opisów badań w systemie teleradiologii”

  OGŁOSZENIE

  Zapraszamy do składania  ofert do konkursu na: KM/02/19

  „Wykonywanie  opisów  badań w systemie teleradiologii”

   Niniejszy konkurs ofert jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 2190 ze zm.), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

   Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 106  oraz na  stronie www.zozgiz.pl.,

   Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia:

  12 grudnia 2019 r. do godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia w Sekretariacie „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12 grudnia 2019 r. o godz. 13.00  w siedzibie Udzielającego zamówienia w pok. 104

   Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

  Wszelkie niezbedne dokumenty do w/w Konkursu możliwe do pobrania:

  SWKO+Załączniki  

  Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na 19.12.2019r. 12:30, otwarcie – tego samego dnia o 13:00.

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu