• Konkurs Lekarz SOR

  OGŁOSZENIE

   

  Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U.
  z 2018 r. poz. 160 z późn. zm..)

   

  „Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

  ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w upadłości w Giżycku

   

  w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)

  Okres świadczenia usług: 01.05.2020r. – 31.12.2020r.

  Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. 87 429-66-10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”. Formularze ofertowe dostępne są  na stronie www.zozgiz.pl .

  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownika Działu ds. Pracowniczych – Emilia Kuprewicz-Hetman (tel. nr 0-87 429 66 10).

  Oferty należy składać do dnia 24.04.2020r. o godz. 10:00  w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: sekretariat@zozgiz.pl

  Otwarcie ofert 27.04.2019r., godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

  Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                                   

  Giżycko, dn. 16.04.2020r.

                                                                                                                 Prokurent-Dyrektor Zarządzający

                                                                                                         Anita Karnacewicz

  3._szczegolowe_warunki_-_lekarze.pdf

  5._Umowa_-_LEKARZE.pdf

  formularz_ofertowy_ODDZIALY_-_new.pdf

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu