Lata 1946-1996

Opieka szpitalna w Lecu (do 1946 roku polska nazwa miasta Giżycko) istniała od wielu wieków. W roku 1581 biskup Jan Vigandus założył pierwszy szpital, który to spłonął w roku 1822 i z powodu braku funduszów nigdy nie został odbudowany. W roku 1897 przy obecnej ul. Konarskiego 7 wzniesiono nowy budynek szpitalny, który niestety również strawił pożar.

Początek istnienia obecnego budynku szpitalnego (ul. Warszawska 41) sięga 1910 roku, kiedy to jesienią po półtorarocznej budowie oddano do użytku pod nazwą Mazurski Dom Macierzysty Diakonis „Bethanien”. Uroczystość otwarcia odbyła się w obecności syna pary cesarskiej, Jego Królewskiej Wysokości księcia Joachima.

W lutym 1945 roku w ramach pomocy społecznej tymczasowo w pokoszarowych budynkach na ulicy 1 Maja, w prymitywnych warunkach zaczął funkcjonować Szpital Powiatowy w Giżycku. Prawdziwy budynek szpitalny został zdewastowany podczas II wojny światowej. „Do szpitala znoszono wygrzebywane spod gruzów środki farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, a nawet instrumenty lekarskie. Pierwszym dyrektorem i organizatorem był dr Jan Juchniewicz – lekarz przybyły z Białegostoku.” „Na początku uruchomił ambulans i izbę chorych, a następnie zorganizował szpital ogólny mający 70 łóżek i szpital zakaźny ze 150 łóżkami. W marcu 1946 roku dokonano przeprowadzki na ulicę Warszawską do odremontowanego, macierzystego budynku.”

Normalną pracę rozpoczęto od: 194 zabiegów operacyjnych w 1945 roku – do 1982 w 1998r., od 92 porodów w 1945r.- do 638 w 1998r, od liczby leczonych 557 w 1945r. do 10142 w 1998r. Na dzień 31.12.1998r. liczba łóżek wynosiła 302.

Struktura łóżek szpitalnych ulegała zmianie na przestrzeni lat. W 1959 roku zorganizowano oddział laryngologiczny i okulistyczny, w 1968 roku oddział rehabilitacyjny.

Na przełomie lat 1973/1974 zespolono lecznictwo w jeden zakład – Zespól Opieki Zdrowotnej-jednostka budżetowa do 30.06.1996 r. W skład ZOZ wchodziły: szpital, przychodnia rejonowa i specjalistyczna w Giżycku, miejsko-gminny ośrodek zdrowia w Rynie, GOZ w Wilkasach, w Wydminach, w Milkach, rejonowy ośrodek zdrowia w Sterławkach Wielkich, żłobki w Giżycku i Państwowy Dom Rencistów. Utworzono oddział anestezjologii i reanimacji.

Lata zdecydowanej działalności w kierunku ciągłych przekształceń w strukturze organizacyjnej, zmierzających ku wytworzeniu nowej jakości w funkcjonowaniu placówki, to lata 1994-1998.

W 1994 roku rozpoczęto współpracę z kilkoma gminami, które przejęły od Wojewody Suwalskiego zadania ochrony zdrowia wraz ze środkami finansowymi (również na usługi szpitalne)- odejście ze struktur GOZ-ów. Nastąpiło rozdzielenie płatnika od wytwórcy usług, co dało impuls do rzeczywistych, a nie pozornych zmian. W 1998 roku realizowano usługi na zlecenie 14 organów administracji państwowej stopnia podstawowego z obszaru całego województwa .

Od 1.11.1995 zaczęto wdrażać instytucje lekarza rodzinnego na terenie miasta i gminy Giżycko. W 1998 roku było 15 lekarzy rodzinnych (11 podmiotów w systemie kontraktowym), wykonujących usługi w zakresie POZ (z opieką całodobową) dla 38 tys. mieszkańców.

Od 1.01.1996 zaczął w pełni i nieprzerwanie funkcjonować Rejestr Usług Medycznych, który wykorzystywany jest do bieżącego monitorowania – rozliczania wdrażanych systematycznie umów kontraktowych w zakresie usług specjalistycznych, oraz wykonanych usług dla poszczególnych dysponentów środków publicznych.

Lata 1996-1999

1.07.1996 roku Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał osobowość prawną i przekształcił się w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Po określeniu popytu na poszczególne rodzaje świadczeń zaistniała konieczność, podjęcia niezbędnych działań dla dostosowania oferty usług szpitalnych. Wykonana wyprzedzająco akcja wśród załogi utrwaliła związek pomiędzy wykonaną usługą – obłożeniem łóżka – a przychodem zakładu. Zmniejszono ogólną liczbę łóżek w szpitalu z 320 do 302, równocześnie podejmując nowe zadania i funkcje:

 • przekształcono część łóżek chirurgicznych w urologiczne,
 • utworzono z części oddziału laryngologicznego pododdział paliatywny,
 • utworzono z części oddziału zakaźnego pododdział chemioterapii,
 • utworzono łóżka hotelowe dla matek w oddziale dziecięcym,
 • przekształcono część łóżek oddziału wewnętrznego w łóżka intensywnej opieki kardiologicznej
 • W 1997 powołano: Komitet ds. Jakości oraz Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 • W listopadzie 1997 roku odbyła się pierwsza wizytacja przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa. Wyżej wymienione przekształcenia wywołały inne niż „za budżetu” traktowanie problemu jakości. Pacjent stał się pożądanym klientem, o którego trzeba zabiegać poprzez proces akredytacji. Wizyta zakończyła się przyznaniem CERTYFIKATU stwierdzającego, że Szpital pozytywnie przeszedł procedurę akredytacyjną.
 • 31.12.1998 podpisano umowę z Warmińsko-Mazurską Regionalną Kasą Chorych na wykonywanie świadczeń medycznych w roku 1999.
 • W 1999 roku organem założycielskim został Powiat Giżycko województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie.

Rok 2000

Opracowanie i wdrożenie „Powiatowego Programu Restrukturyzacji SP ZOZ Węgorzewo i Giżycko na 2000 rok” opracowanego przez Zespół d.s. restrukturyzacji powołany uchwałą nr 161/2000 Zarządu Powiatu Giżycko na zlecenie Rady Powiatu Giżycko w drodze uchwały nr XIII/89/2000 z dnia 25.01.2000.

Program został zatwierdzony przez Radę Powiatu dn. 29 lutego 2000.

Cel Restrukturyzacji

 1. Zapewnienie mieszkańcom powiatu świadczeń zdrowotnych pierwszego poziomu referencyjnego, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, pogorszenia warunków ich udzielania i jakości.
 2. Utworzenie w przyszłości jednej powiatowej jednostki organizacyjnej w zakresie usług szpitalnych
 3. Odzyskanie płynności finansowej w 2000 roku przez obie jednostki oraz trwałe zbilansowanie przychodów z kosztami w latach następnych .
 4. Opracowanie wspólnie z powiatem kilkuletniego programu obsługi zobowiązań

Ustalono środki do osiągnięcia wyznaczonych celów:

 • przenoszenie dotychczasowych funkcji i likwidacja części w poszczególnych zakładach
 • prywatyzacja części funkcji
 • wytworzenie nowych funkcji zgodnych z planami płatników
 • dostosowanie majątku do zakresu wykonywanych funkcji w jednostce o nowej strukturze poprzez nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż

Wyznaczono kierunki zmian:

 • Specjalizacja Szpitala Giżycko w funkcjach specjalistycznego poziomu świadczeń szpitalnych w oddziałach zabiegowych (dla ok. 90 tys. mieszkań) i przejęcie usług oddziałów chirurgii ogólnej, urazowej, ginekologii (-30 łóżek w Węgorzewie), położnictwa (-8 łóżek w Węgorzewie), dziecięcego (-16 łóżek w Węgorzewie) z terenu działania SP ZOZ Węgorzewo oraz wzmocnienie potencjału usługowego oddziałów wewnętrznego (+15 łóżek), neurologii (+5 łóżek), laryngologii (+9 łóżek)
 • Specjalizacja Szpitala Węgorzewo w funkcjach zachowawczo-opiekuńczo-rehabilitacyjnych i przejęcie usług oddziałów rehabilitacja (-25 łóżek w Giżycku), opieki paliatywnej (-4 łóżka w Giżycku) z terenu działania SP ZOZ Giżycko oraz utworzenie ZOL. ( ok. 30 łóżek)
 • Likwidacja zaplecza logistycznego w zakresie usług pralniczych w Giżycku i zakup usług od podmiotu prywatnego w Węgorzewie
 • Zmniejszenie zakresu usług fizykoterapii szpitalnej w Giżycku do celów rehabilitacji przyłóżkowej

CEL FINALNY RESTRUKTURYZACJI

 • Dostosowanie struktury zakładów do zamówienia Kas Chorych.
 • Wzmocnienie usług zabiegowych poprzez utworzenie centralnej sterylizatorni po byłej Pralni i sprostanie wymogom Sanepidu.
 • Utworzenie nowej czwartej sali operacyjnej
 • Adaptacje pomieszczeń na potrzeby : oddziału neurologicznego, bakteriologii, oddziału wewnętrznego, ginekologicznego
 • Poprawa jakości i bezpieczeństwa wykonywania usług diagnostycznych poprzez zakup nowego RTG i regenerowanego Tomografu Komputerowego
 • Liczba łóżek szpitalnych po restrukturyzacji 269 w szpitalu Giżycko

Lata 2001-2003

  1. W styczniu 2001r. SP ZOZ Giżycko objął usługami medycznymi cały powiat Giżycko. SP ZOZ Węgorzewo postawiono w stan likwidacji.
  2. W kwietniu 2001r. uruchomiono w Giżycku Pracownię Tomografii Komputerowej.
  3. Dokonano następujących zmian w strukturze organizacyjnej:
   a) outsourcing (powierzenie wykonania funkcji firmie zewnętrznej):

   NAZWA KOMÓRKI
   DATA PRZEKAZANIA
   Pralnia
   01.07.2000
   Dozór mienia – obsługa centrali telefonicznej
   01.02.2002
   Sprzątanie pomieszczeń szpitala
   01.06.2002
   Pomoc doraźna (ambulatorium i karetki)
   07.11.2002
   Kuchnia – żywienie chorych
   01.05.2003

   b) utworzono nowe usługi medyczne:

   NAZWA KOMÓRKI
   DATA UTWORZENIA
   Poradnia Ginekolog.-Położnicza Wydminy
   01.04.2001
   Poradnia Alergologiczna
   01.01.2002
   Poradnia Endokrynologiczna
   01.02.2002
   Poradnia Kardiologiczna
   01.09.2002
   Poradnia Otolaryngologiczna
   01.05.2003
   Poradnia Gastroenterologiczna
   01.05.2003

   c) Ponowne wydzielenie ze struktur SP ZOZ Szpitala w Węgorzewie.
   Z dniem 01.07.2002 na podstawie uchwały Nr XXXVII/314/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26.03.2002 ponownie wydzielono ze struktur SPZOZ Szpital w Węgorzewie (oddziały: wewnętrzny, paliatywny, rehabilitacyjny, detoksykacji alkoholowej i narkotycznej, pomoc doraźna w Węgorzewie).

  4. Uchwałą nr 485/2001 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2001 roku został przyjęty do realizacji „Program Naprawczy SP ZOZ w Giżycku na rok 2002”. Główne cele Programu Naprawczego: zahamowanie wzrostu zobowiązań oraz zbilansowanie przychodów z kosztami bez amortyzacji.

  Niektóre cele szczegółowe

  a) na rok 2002

  • Ponowne wydzielenie ze struktur organizacyjnych SP ZOZ w Giżycku Szpitala w Węgorzewie w związku z utworzeniem Powiatu Węgorzewo.
  • Przekazanie z dniem 01.01.2002 organowi założycielskiemu Przychodni Rejonowej przy ulicy Bohaterów Westerplatte (zmiana administratora).
  • Rozwiązanie 122 umów o pracę – zlecenie sprzątania pomieszczeń firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu.
  • Realizacja ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu płac (tzw. ustawa 203) za rok 2001-2002 jedynie z wypracowanych środków ponad ponoszone koszty ogółem bez amortyzacji.
  • Podjęcie umów z bankami w celu restrukturyzacji istniejącego zadłużenia.

  b) na rok 2003

  • Poszerzenie Programu o zlecenie obsługi żywienia (kuchnia) i innych usług personelu niższego w Szpitalu firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu – zmniejszenie zatrudnienia o 20 osób (outsourcing).
  • Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie nie naliczania w roku 2003 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Przedłużenie na rok 2003 Umowy z firmą zewnętrzną na usługi pomocy doraźnej (ambulatorium i zespoły wyjazdowe) na poziomie środków kasowych.
  • Poszerzenie zakresu usług kasowych o poradnie: laryngologiczną, urazowo-ortopedyczną i gastroenterologiczną.

Lata 2004-2006

a) cd outsourcing

NAZWA KOMÓRKI DATA PRZEKAZANIA
Pracownia Bakteriologii 01.01.2005
Pracownia Immunochemii 15.02.2005
Laboratorium Centralne 5.11.2005

b) cd nowe usługi medyczne

NAZWA KOMÓRKI DATA UTWORZENIA
WZW – Programy terapeutyczne (lekowe) 01.01.2004
POZ – Poradnia Medycyny Rodzinnej 16.08.2004
POZ – Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska 01.01.2005

c) wykonane inwestycje

NAZWA DATA URUCHOMIENIA
Centralna Sterylizatornia – budynek i wyposażenie 01.01.2004
Blok operacyjny – dwie nowoczesne, klimatyzowane sale operacyjne 17.01.2005

Restrukturyzacja finansowa 2005-2006

Dnia 5.08.2005 Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał Decyzję o warunkach restrukturyzacji finansowej, zgodną z opracowanym przez SPZOZ Programem Restrukturyzacyjnym, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXX/237/2005

Program przewidywał zaciągnięcie pożyczki od Skarbu Państwa w wysokości 2.538.451,94 zł z przeznaczeniem na:

 • spłatę roszczeń pracowniczych z tytułu ustawy „203” na kwotę 246.445,96 zł
 • spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, powstałych do 31.12.2004 na kwotę 2.279.313,73 zł

Proces postępowania restrukturyzacji finansowej został zakończony decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9.11.2006 Kwota pożyczki w wysokości 2.409.908,38 zł została z dniem 17.11.2006 całkowicie umorzona.

Pierwsze lądowanie LPR na nowym lądowisku

W dniu 4.02.2013 r odbyło się pierwsze lądowanie śmigłowca LPR na nowym lądowisku współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – „Warmia i Mazury rejonem zjednoczonej Europy”