1 marca 2017

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wyznaczył Agnieszkę Białą na zarządcę spółki „Szpital Giżycki” Sp. z o.o. i tym samym upoważnił ją do przygotowania Planu Restrukturyzacji, a następnie, po jego przyjęciu, do przeprowadzenia jej.

23 maja 2017

Pierwszy konkurs dla lekarzy (nierozstrzygnięty).

Maj 2017

Uzgodnienia z burmistrzem Giżycka, który zadeklarował wsparcie szpitala kwotą dotacji w przeliczeniu na mieszkańca co może dawać nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie.

29 maja 2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla pielęgniarek.

30 maja 2017

Drugi konkurs dla lekarzy. Nierozstrzygnięty – oferty złożyło 9 z 57 lekarzy.

19 czerwca 2017

Ogłoszony trzeci konkurs dla lekarzy (rozstrzygnięty). Na jego podstawie zawarto nowe kontrakty z lekarzami, do 31 grudnia 2017.

21 czerwca 2017

Agnieszka Biała przedstawiła sądowi Plan Restrukturyzacji szpitala, obejmujący okres 5 lat. Plan ten będzie podlegał zaopiniowaniu przez Radę Wierzycieli.

27 czerwca 2017

Szpital Giżycki został włączony do państwowej sieci szpitali z tzw. II stopniem referencyjności. Było to możliwe dzięki działaniom restrukturyzacyjnym przeprowadzonym od 1 marca 2017.

14 lipca 2017

Rozstrzygnięcie konkursu na zawarcie umów w zakresie usług i opieki lekarskiej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

18 lipca 2017

Rozstrzygnięcie konkursu na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz wykonywanie zadań koordynatora oddziału urazowo – ortopedycznego.

Rozstrzygnięcie konkursu na objęcie funkcji dyrektora ds. lecznictwa.

Oba konkursy wygrał dr n. med. Tomasz Przymorski.

Lipiec 2017

Spotkania z największymi wierzycielami szpitala w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej i związanymi z nią przepływami finansowymi.

8 sierpnia 2017

Pierwsze spotkanie Rady Wierzycieli, w skład której weszli przedstawicieli firm i instytucji: Powiat Giżycki, PGF Urtica (przewodniczący Rady), Abbvie, Impel i Hospital. Rada dała zielone światło dla dalszej restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego.

18 sierpnia 2017

Na wniosek zarządcy, sędzia-komisarz ustanowiła kuratora dla spółki „Szpital Giżycki” sp. z o.o. w restrukturyzacji. Została nim Anna Kurzyńska, radca prawny.

Wrzesień 2017

Został przeprowadzony konkurs na usługi laboratorium, który dał oszczędności na poziomie około 15 tys. zł miesięcznie. Wcześniej były zawierane aneksy na te usługi poza wymaganym w tym zakresie prawem.

1 października 2017

Zakontraktowanie w NFZ w ramach ustawy o sieci szpitali na IV kwartał 2017 – wykonanie planu na poziomie 105%

8 listopada 2017

Sędzia-komisarz zatwierdziła plan restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego.

30 listopada 2017

W listopadzie szpital się zbilansował, tj. osiągnął zysk na poziomie 81 tys. zł. Było to konsekwencją prowadzonych działań naprawczych w miesiącach poprzednich – strata malała z miesiąca na miesiąc o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przychody w tym czasie wzrosły o 10% przy wzroście kosztów tylko o 1,5%.

13 grudnia 2017

Zarządca Agnieszka Biała przedstawiła wierzycielom propozycje układowe. Są one negocjowane do czasu Zgromadzenia Wierzycieli.

1 stycznia 2018

Zostało zawieszone funkcjonowanie Oddziału Pediatrycznego, do 31 marca 2018 r. Przyczyną zawieszenia był brak odpowiedniej liczby lekarzy do zapewnienia wymaganej opieki w trybie ciągłym, czyli 24 godziny na dobę. Na decyzję o zawieszeniu miała też wpływ nieduża liczba pacjentów. Oddział Noworodkowy nieprzerwanie funkcjonuje i będzie funkcjonować. W okresie zawieszenia pacjentów z rejonu Giżycka będą przyjmują szpitale w Ełku, Piszu i Kętrzynie.

1 stycznia 2018

Zakontraktowanie w NFZ na I półrocze 2018 w wysokości 24,5 mln zł.

10 stycznia 2018

Zatwierdzenie spisu wierzytelności przez sędziego-komisarza.

24 maja 2018

Nowy termin posiedzenia Zgromadzenia Wierzycieli (przełożony z 1 marca 2018). Szpital Giżycki ma ok. 200 wierzycieli.

24 maja 2018

Zgromadzenie Wierzycieli zatwierdziło propozycje układowe zarządcy restrukturyzacyjnego

28 lipca 2018

Uprawomocnienie postanowienia o zawarciu układu z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne nadzorowane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie zostało zakończone pomyślnie.