Osiągnięcia i postępy w restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego

Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny Szpitala Giżyckiego od 1 marca 2017 realizuje plan sanacji szpitala. Jego sytuacja finansowa z miesiąca na miesiąc ulega poprawie. Strata szpitala jest już niższa o 34% w stosunku do poziomu z otwarcia postępowania sanacyjnego 1 marca 2017. Strata za sierpień jest niższa o kolejne 70 tys. zł w stosunku do straty w lipcu.

Wyniki Szpitala są raportowane do Rady Wierzycieli i są omawiane na jej posiedzeniach. Od sierpnia odbyły się już trzy spotkania Rady. Na posiedzeniu Rady Wierzycieli 9 października, poprawa wyników finansowych szpitala została oceniona pozytywnie. Spotkanie to odbyło się w siedzibie Sądu Rejonowego w Olsztynie, w obecności sędzi, która powołała Agnieszkę Białą na stanowisko zarządcy restrukturyzacyjnego Szpitala Giżyckiego.

We wrześniu został przeprowadzony konkurs na usługi laboratorium, który dał oszczędności na poziomie około 15 tys. zł miesięcznie. Wcześniej były zawierane aneksy na te usługi poza wymaganym w tym zakresie prawem.

W tej chwili szpital funkcjonuje zgodnie z wymaganym prawem, począwszy od konkursów dla lekarzy, po świadczenia dla pacjentów. Zostały wprowadzone budżety na oddziałach szpitalnych, został też opracowany plan osiągania dodatkowych przychodów komercyjnych. Zakontraktowani zostali trzej lekarze na okres dwóch lat, ze wsparciem socjalnym. Oznacza to, że wykonujemy pierwsze działania w celu długoterminowego pozyskiwania kadry lekarskiej (zaplanowane w planie restrukturyzacji).

21 września na posiedzeniu Rady Miejskiej Giżycka z udziałem burmistrza, starosty, radnych i zaproszonych gości, w tym członków zespołu restrukturyzacyjnego, realizacja planu sanacyjnego znalazła poparcie i zadeklarowana została wszelka możliwa pomoc.

Obecnie cały zespół koncentruje się na wykonaniu planu przychodów, jakie zostały zakontraktowane przez NFZ na IV kwartał tego roku. Jest to poziom 12 mln zł i jego wykonanie będzie bazą do ustalenia wysokości kontraktu szpitala w przyszłym roku, w wysokości 48 mln zł wobec 46,7 mln zaplanowanych, czyli o 1,3 mln więcej. Potrzebna jest współpraca wszystkich pracowników szpitala, aby ten plan wypracować. Wszyscy ordynatorzy szpitala codziennie raportują wyniki (strata lub zysk) oraz co tydzień raportują poziom wykonania planu.

Za restrukturyzację Szpitala Giżyckiego odpowiedzialna jest Agnieszka Biała, którą Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wyznaczył na zarządcę spółki Szpital Giżycki.