Odpowiedzi na pisma Starostwa Powiatowego

W załączonym dokumencie zarządca restrukturyzacyjny odnosi się do pism Starostwa  Powiatowego w Giżycku  z  1 marca 2018 roku oraz z 19 marca 2018 roku. Porusza w nim następujące tematy:

 • Współpraca z właścicielem szpitala i majątku.
 • Propozycji układowe, w tym dotyczących wierzytelności Starostwa Powiatowego i źródeł ich finansowania.
 • Renegocjacja umowy czynszu dzierżawnego.
 • Zawieszenie  funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego.
 • List intencyjny złożony przez zainteresowanego inwestora.
 • Skutki dla wszystkich interesariuszy Szpitala w przypadku otwarcia postępowania upadłościowego.
 • Zmiana zarządcy restrukturyzacyjnego na obecnym etapie postępowania.
 • Wynik finansowy za styczeń 2018 roku.
 • Postępy działań restrukturyzacyjnych.

Pełna treść odpowiedzi znajduje się w załączniku.
Odpowiedzi_zarzadcy_na_aktualne_tematy_i_podsumowanie_roku_dzialalnosci_1_kwietnia_2018.pdf


Giżycko, 22 stycznia 2018 r.

Obecny status postępowania restrukturyzacyjnego Szpitala Giżyckiego w świetle konsultacji społecznych prowadzonych przez samorząd Giżycka

Postępowanie restrukturyzacyjne (sanacyjne) otwarte 1 marca 2017 roku postanowieniem sądu jest wspierane i nadzorowane przez Sędziego Komisarza i Radę Wierzycieli.

Plan restrukturyzacyjny (obligatoryjny do wykonania) został zatwierdzony 8 listopada 2017 przez Sędziego Komisarza, po uprzednim zebraniu opinii poszczególnych członków Rady Wierzycieli. Rada Wierzycieli również opiniowała wniosek zarządcy restrukturyzacyjnego o wynagrodzenie. Opinie członków Rady Wierzycieli były różne co do wysokości wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia jednak określa sąd i Zgromadzenie Wierzycieli, które biorą pod uwagę wysokość zadłużenia Szpitala, liczbę wierzycieli, liczbę pracowników, obroty miesięczne Szpitala, stopień poprawy kondycji finansowej Szpitala, podjęte przez zarządcę działania dotyczące zwiększenia przychodów, zawieranych umów oraz stopień skomplikowania sytuacji majątkowej i prawnej.

Zgromadzenie Wierzycieli jest wyznaczone na 1 marca 2018 roku w sądzie w Olsztynie.

Wykonywanie planu restrukturyzacji jest przedstawiane Radzie Wierzycieli w cyklu miesięcznym i omawiane na każdym posiedzeniu. W skład Rady Wierzycieli wchodzi m.in. przedstawiciel giżyckiego Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciel Mazurskiego Banku Spółdzielczego.

Po 9 miesiącach od rozpoczęcia procesu naprawczego, plan restrukturyzacji jest wykonywany w stopniu lepszym w stosunku do założeń (większa dynamika). Objęcie Szpitala tzw. siecią szpitali umożliwiło jego zakontraktowanie na II stopniu referencyjności z wartością przychodów na rok 2018 w wysokości 48 mln zł , tj. więcej o 1,3 mln zł w stosunku do planu restrukturyzacji.

W listopadzie Szpital się zbilansował , tj. osiągnął zysk na poziomie 81 tys. zł, a w grudniu wyniósł 50 tys. Zł, który to był konsekwencją prowadzonych działań naprawczych w miesiącach poprzednich (strata malała z miesiąca na miesiąc o kilkadziesiąt tysięcy złotych). Przychody w tym czasie wzrosły o 10% przy wzroście kosztów tylko o 1,5%. W rachunku wyników zysk za listopad wyniósł 760 tys. zł, niemniej jednak taka wartość wynika z porozumienia się ze Starostwem Powiatowym co do niższego czynszu dzierżawnego z mocą obowiązywania od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (było to zaplanowane działanie w planie restrukturyzacyjnym). Warto zaznaczyć, że czynsz ten był powiązany z poziomem przychodów, a nie odzwierciedlał stanu dzierżawionego majątku i potrzeb związanych z wykonywaniem procedur medycznych. Dlatego też, zarządca zmierzała do jego zmniejszenia.

Strata za rok 2017 Szpitala jest niższa o 400 tys. w stosunku do planu restrukturyzacji, a jego zbilansowanie było zaplanowane na przełom I i II kwartału 2018 roku.

Obecnie, w uzgodnieniu z Radą Wierzycieli na ostatnim posiedzeniu, trwają prace nad przedstawieniem rachunku pieniężnego, który będzie pokazywał możliwość realizacji złożonych przez zarządcę w grudniu 2017 propozycji układowych, które zostaną poddane pod głosowanie na Radzie Wierzycieli (w tym również źródła finansowania).

Zadłużenie Szpitala na moment otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wynosiło 18 mln zł i zostało objęte układem. Do czasu głosowania nad układem na Zgromadzeniu Wierzycieli istnieje prawny zakaz dokonywania zapłaty tych długów pod groźbą konsekwencji karnych. Ten dług obejmuje również wierzytelność Mazurskiego Banku Spółdzielczego w wysokości 1,67 mln zł (fundusze norweskie na termomodernizację), Dług ten został zaciągnięty przez Szpital Giżycki w okresie poprzedzającym restrukturyzację i był żyrowany przez Starostwo Powiatowe. Propozycja układowa złożona przez zarządcę restrukturyzacyjnego przewiduje rozliczenie tej wierzytelności w 100%. Głos decydujący zatem ma Zgromadzenie Wierzycieli (w tym również Mazurski Bank Spółdzielczy i Starostwo Powiatowe).

24 listopada 2017 roku postanowieniem sądu Sędzia Komisarz zatwierdził dotychczasowe sprawozdania rachunkowe i z czynności Zarządcy, za wyjątkiem wydatku na doradztwo komunikacyjne w wysokości 118 tys. zł brutto. Postanowienie nie jest prawomocne. Podlegać będzie jego wykonaniu z chwilą uprawomocnienia.

Plan restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego opisuje przyczyny otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i działania naprawcze, które te przyczyny eliminują i minimalizują ryzyka ich ponownego zaistnienia.

Szpital Giżycki jest w procesie naprawczym z powodu braku właściwego wieloletniego zarządzania (m.in. brak kontraktowania kadry lekarskiej w drodze konkursów) oraz błędów w polityce właścicielskiej ( m.in. założenie spółki z kapitałem własnym ujemnym i powierzenie pod zarządzanie przez Starostwo Powiatowe Grupie Nowy Szpital).

Niedostateczna kadra lekarska Szpitala Giżyckiego jest jego bolączką od kilku lat. Z tego powodu w roku 2016 został zawieszony oddział noworodkowy. Brak takich specjalistów jak pediatrów, neurologów, urologów, lekarzy rodzinnych nie jest nowym zjawiskiem, co więcej jest problemem powszechnym w całym kraju. Plan restrukturyzacji zakłada program wsparcia socjalnego i rozwoju kariery dla młodych lekarzy specjalistów, po to aby eliminować ryzyka braku dostatecznej kadry lekarskiej. Proces ten zaczął być realizowany. Potrzebne jest też wsparcie w tym zakresie przez samorządy lokalne, tj. Starostwo Powiatowe i Burmistrza Giżycka.

Zawieszenie oddziału pediatrii jest skutkiem braku wystarczającej kadry lekarskiej do zapewnienia całodobowej opieki małym pacjentom. Lekarze pediatrzy, który złożyli swoje oferty do konkursu pracują nadal w Szpitalu, wspomagając oddział noworodkowy. 19-łóżkowy oddział pediatryczny w okresie ostatniego 1,5 roku hospitalizował średnio 7 małych pacjentów. Obecnie trwają prace nad reaktywowaniem pediatrii w Szpitalu w formie pododdziału odpowiadającemu potrzebom społecznym. Jest to element szerszej reorganizacji Szpitala, aby mógł realizować swój 48 mln kontrakt w ramach obecnych możliwości (kubatura Szpitala).

Zapewnienie funkcjonowania szpitala na II stopniu referencyjności jest częścią realizacji planu restrukturyzacji, który zakłada przede wszystkim wzrost przychodów i optymalizację kosztów. Jednym z ostatnich działań eliminujących ryzyko braku obsady lekarskiej na dyżury było wprowadzenie progresywnej stawki wynagrodzenia za dyżury, co przyniosło efekt w postaci zapewnienia płynnego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którego istnieje warunkuje utrzymanie II stopnia referencyjności.

Kolejnym oddziałem warunkującym pozostanie Szpitala na II stopniu referencyjności jest oddział neurologiczny. Z potrzeb medycznych w regionie wynika, iż oddział ten powinien zostać wzmocniony o funkcję urazową, tzw. trombolizę (konsultacje z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim oraz z NFZ Warmińsko – Mazurskim). W tej chwili rozpoczęły się prace dostosowawcze oddziału, m.in. reorganizacja oddziału, konieczna do wprowadzenia trombolizy. W tej chwili oddział funkcjonuje w sposób niezagrożony (mimo odejścia lekarz neurolog do innego szpitala) i trwają rozmowy w celu pozyskania kolejnych specjalistów. Jest to kolejne działanie objęte planem restrukturyzacji.

Powyższe informacje zawierają odpowiedzi na pytania Burmistrz Giżycka, z którymi zwrócił się on do zarządcy restrukturyzacyjnego w dniu 22 stycznia b.r.:

 1. Czy prawdą jest, że nie planuje się przywrócenia działalności Oddziału Pediatrycznego? Jaki będzie miało to wpływ na utrzymanie II stopnia referencyjności?
 1. Czy prawdą jest, że z pracy zrezygnował lekarz neurolog, który od dłuższego czasu sygnalizował konieczność wzmocnienia kadrowego na swoim oddziale, a sygnały te były ignorowane i bagatelizowane? Czy przez odejście tego lekarza zagrożone jest funkcjonowanie kolejnego oddziału?
 1. Czy prawdą jest, że rada wierzycieli nie zaakceptowała Pani wniosku o podwyższenie wynagrodzenia z powodu NEGATYWNEJ oceny przebiegu procesu restrukturyzacji?
 1. Czy to prawda, że nie przedstawiła Pani radzie wierzycieli żadnych wyliczeń dot. sposobu zbilansowania szpitala, jak również źródła pokrycia z zewnątrz?
 1. Czy prawdą jest, że Powiat Giżycki umorzył kwotę ok. 700 000 zł z tytułu zaległego czynszu i czy uwzględniła Pani tę okoliczność powołując się na rzekomy dobry wynik finansowy szpitala?
 1. Czy prawdą jest, że szpital powinien zwrócić bankowi kwotę ok. 1 700 000 zł pochodzących z Funduszy Norweskich wykorzystanych na termomodernizację i do tej pory tego Pani nie uczyniła?
 1. Czy prawdą jest, że sąd nakazał Pani zwrócić pochodzącą z rachunku zadłużonego szpitala kwotę ok. 118 000 zł opłaconą za Pani szkolenie i Pani do tej pory tego nie uczyniła?
 1. Czy prawdą jest, że miesięczne koszty funkcjonowanie szpitala rosną, a przez 9 miesięcy Pani pracy nie osiągnięto zbilansowania?

W przypadku kolejnych pytań – zarządca deklaruje współpracę w wymaganym zakresie.

Zarządca Restrukturyzacyjny

Agnieszka Biała ACMA,CGMA


28-09-2017

Pismo do starosty powiatowego

Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny Szpitala Giżyckiego, odpowiedziała na bezpodstawny zarzut, postawiony w płatnym artykule zamieszczonym w jednym z portali. Dotyczy on skorzystania z usługi agencji komunikacyjnej. Faktura za nią opiewała na kwotę 96 tyś. zł + VAT za doradztwo i komunikację, obejmujące okres 3 miesięcy. Agnieszka Biała w piśmie do Sądu Rejonowego z 31 lipca 2017 r.  zawarła już odpowiedź na ten temat. List do Sądu w całości zamieszczony jest na stronie internetowej Szpitala Giżyckiego, w zakładce „Restrukturyzacja”.

Podsumowanie tej odpowiedzi:

Komunikacja jest kluczowa dla procesu zarządzania zmianą.  Restrukturyzacja szpitala jest procesem skomplikowanym i wymaga precyzyjnej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi grupami zawodowymi: lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami administracyjnymi, mediami  i społecznością lokalną, która korzysta z usług szpitala. Ponadto w szpitalu miały miejsce konflikty, również  dotyczące obaw związanych  z restrukturyzacją. Wierzyciele, od których zależy los restrukturyzacji, także byli negatywnie do niej nastawieni.

Rolą zarządcy jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i przekonanie wszystkich stron do potrzeby restrukturyzacji. Dlatego komunikacja, zarówno wewnątrz szpitala, jak i do grup zewnętrznych, musi być zaplanowana profesjonalnie, przez doświadczonych specjalistów, których obecnie szpital nie zatrudnia. Przygotowana przez nich strategia, przekazy komunikacyjne i dokumenty były na najwyższym poziomie i ułatwiły osiągnięcie kompromisu w rozmowach z pracownikami szpitala i wierzycielami. Co więcej, zatrudniona agencja doprowadziła do spotkań z największymi wierzycielami, którzy wcześniej dążyli do konfrontacyjnej drogi do odzyskania swoich wierzytelności.  Pozwoliło to na prowadzenie dalszej restrukturyzacji.

List do starosty powiatowego zostaje opublikowany w całości.

20170926_Pismo_Agnieszki_Bialej_do_starosty_powiatu_gizyckiego.pdf


01-08-2017

20 lipca 2017 r. Jerzy Bogacz, któremu Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny, odwołała prokurę z dniem 17 lipca, złożył doniesienie do Sądu Rejonowego w Olsztynie, dotyczące dotychczasowej działalności sanacyjnej zarządcy.  Ponieważ zarzuty te dotyczą podstaw restrukturyzacji i są albo nieprawdziwe lub intencjonalnie przeinaczają fakty, Agnieszka Biała zdecydowała się na pisemną odpowiedź. Została ona złożona w tym samym sądzie 31 lipca 2017 i zostaje upubliczniona w całości.

20170731_Pismo_Agnieszki_Bialej_do_Sadu_Rejonowego_w_Olsztynie.pdf