„Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o. o.”

Pomoc Społeczna i Praca Socjalna

Nadrzędnym celem pracownika socjalnego jest rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych pacjentów, które mają znaczący wpływ na poprawę stanu ich zdrowia, a tym samym skracają okres ich hospitalizacji.

Zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin ważne jest poczucie bycia rozumianym, wsparcie ze strony osoby niosącej pomoc, zachęcanie do wspólnego zastanowienia się nad możliwościami rozwiązania problemów, uczciwość pomagającego, jego troska i życzliwe zainteresowanie.

Taką właśnie kompleksową pomoc w szpitalu zapewnia pracownik socjalny, do którego zadań należy m. in. :

 • stawianie diagnozy społecznej pacjentów ;

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych z pacjentami w celu uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomocy w formie usług opiekuńczych, pozyskania świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego, celowego, okresowego;

 • utrzymywanie kontaktu z rodzinami pacjentów poprzez omawianie planu pomocy socjalnej, negocjowania warunków wypisania pacjentów ze szpitala;

 • kompletowanie i składanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia pacjentów w zakładach opiekuńczo-leczniczych ( pielęgnacyjno-opiekuńczych ), hospicjach ,domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy ,placówkach rehabilitacyjnych;

 • poradnictwo i pomoc rodzinom w celu skorzystania z usług pielęgniarki środowiskowej bądź długoterminowej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych w przypadku pacjentów przewlekle chorych;

 • pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością , m. in. występowanie w imieniu pacjentów do powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności;

 • podejmowanie działań zmierzających do ustalenia tożsamości pacjentów NN ( utrzymywanie kontaktu z komendą powiatową policji, ośrodkami pomocy społecznej, szpitalami, strażą miejską );

 • udzielanie pomocy i wsparcia osobom bezdomnym (min. umieszczanie w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach Monaru, zapewnienie odzieży itp.);

 • pomoc osobom hospitalizowanym, które doświadczyły przemocy domowej, wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty ” ;

 • koordynowanie działań zmierzających do występowania przez lekarzy do Sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie pacjentów nieświadomych w zakładach opiekuńczo-leczniczych ( zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych ),zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych ;

 • występowanie za pośrednictwem rodziny do Sądu o ustanowienie kuratora (przedstawiciela ustawowego) w celu reprezentowania interesów pacjenta;

 • poradnictwo i pomoc rodzinom w celu skorzystania z usług pielęgniarki środowiskowej bądź długoterminowej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych w przypadku pacjentów przewlekle chorych;

 • pomoc w umieszczaniu dzieci pozbawionych opieki domowej, u których zakończono leczenie szpitalne w domu dziecka lub domu małego dziecka, interweniowanie do ośrodków pomocy społecznej w celu poprawy sytuacji rodzinnej dziecka bądź sprawdzenie warunków mieszkalnych i rodzinnych, do których ma trafić dziecko po wyjściu ze szpitala;

 • nawiązywanie kontaktu z instytucjami użyteczności publicznej, organizacjami pozarządowymi w sprawach socjalnych, zawodowych i rodzinnych pacjentów;

 • zgłaszanie do odpowiednich organów konieczności : pochówku płodu ludzkiego, którego wykonania odmówiła matka, bądź sprawienia pogrzebu osobom samotnym ( w tym bezdomnym ), których zgon nastąpił w szpitalu.

Pracownik socjalny

mgr Anna Bieńkowska

Administracja „Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o. o.”  ( I piętro p.111)

Godz. pracy : od poniedziałku do piątku 7:00 – 14:35

tel. 87 429 66 11 , kom. 604 570 256

e-mail: abienkowska@zozgiz.pl