Rada Wierzycieli dała zielone światło dla dalszej restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego

Podczas swojego pierwszego spotkania, które odbyło się 8 sierpnia 2017, Rada Wierzycieli Szpitala Giżyckiego zapoznała się z dotychczasowymi osiągnięciami restrukturyzacji przeprowadzanej od 1 marca 2017 przez zarządcę Agnieszkę Białą i z przedstawionym przez nią planem restrukturyzacji. Rada zgodziła się na realizowanie tego planu przez kolejne trzy miesiące.

W skład Rady wchodzą najwięksi wierzyciele Szpitala: firmy PGF Urtica, Abbvie, Impel, Hospital i Powiat Giżycki, który jednocześnie jest właścicielem spółki w restrukturyzacji.

Rada Wierzycieli pełni kluczową funkcję w procesie restrukturyzacji, a jej rola wynika z ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016. Radę Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym można porównać do rady nadzorczej, czyli organu kontrolnego, który sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa, mającego również pośredni wpływ na jego strategię.

Za restrukturyzację Szpitala Giżyckiego odpowiedzialna jest Agnieszka Biała, którą Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wyznaczył na zarządcę spółki „Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

W wyniku ogromnej determinacji wszystkich pracowników i zarządcy, Szpital Giżycki został włączony do państwowej sieci szpitali z tzw. II stopniem referencyjności. Po raz pierwszy od trzech lat zostały też przeprowadzone konkursy dla lekarzy, dla pielęgniarek i na kluczowe funkcje w szpitalu.

Celem restrukturyzacji jest przeprowadzenie takich zmian w szpitalu, by mógł on długoterminowo pełnić swoje funkcje i by mógł on spłacić należności wierzycielom.


Propozycje układowe dla wierzycieli Szpitala Giżyckiego.

Propozycje_ukladowe_Szpital_Gizycki.pdf


Spis wierzytelności.

Spis_wierzytelnosci.xls


Nowy termin Zgromadzenia Wierzycieli

Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny, zawiadamia o nowym terminie Zgromadzenia Wierzycieli. Odbędzie się ono w czwartek 24 maja 2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Olszynie, V Wydział Gospodarczy, ul Artyleryjska 3c, sala nr 118.


Giżycko, 25 maja 2018 r.

Zgromadzenie Wierzycieli Szpitala Giżyckiego zatwierdziło propozycje układowe zarządcy restrukturyzacyjnego. Umożliwia to realizowanie procesu naprawczego w szpitalu.

24 maja 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Olsztynie odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli Szpitala Giżyckiego w restrukturyzacji.

Wierzyciele zaakceptowali propozycje układowe przedstawione przez zarządcę restrukturyzacyjnego. Zawierają one mechanizm spłaty zadłużenia szpitala dostawcom i wierzycielom. Wynosi ono obecnie 17,6 mln zł. Dzięki pozytywnej decyzji wierzycieli będzie możliwy dalszy proces naprawczy w szpitalu.

W Zgromadzeniu wzięło udział 142 wierzycieli na 198 uprawnionych, z czego aż 111 oddało głos na TAK.

Biorąc pod uwagę siłę głosu (suma wierzytelności głosujących) wszystkich głosujących, układ został zawarty z wynikiem pozytywnym 91%.

Wynik ten pokazuje, że propozycje układowe spotkały się z bardzo dobrym konstruktywnym odbiorem wierzycieli, szczególnie tych, którzy posiadają najwięcej wierzytelności w stosunku do szpitala. Oznacza to, że wspierają oni Plan restrukturyzacyjny przygotowany przez zarządcę. Ich wsparcie jest szczególnie ważne w ochronie szpitala przed upadłością.

Podsumowanie warunków zawartego układu:

  • Dostawcy i wierzyciele zostali podzieleni na grupy z odrębnymi warunkami spłaty.
  • Dostawcy-wierzyciele z najmniejszą wierzytelnością, do 10 tys. zł, otrzymają spłatę w 100% w terminie do 3 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu.
  • Wierzyciele publiczno-prawni, czyli ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON oraz Mazurski Bank Spółdzielczy i NFOŚiGW zostaną spłaceni w 100% w ciągu 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu.
  • Dostawcy-wierzyciele, którzy współpracują ze szpitalem, otrzymają spłatę w 100% w 3 transzach po uprawomocnieniu się układu, w następujący sposób: 10% do 6 miesięcy, 70% do 18 miesięcy oraz 20% do 4 lat.
  • Dostawcy-wierzyciele, którzy już ze szpitalem nie współpracują otrzymają zapłatę w 70% w ciągu 18 miesięcy po uprawomocnieniu się układu.
  • Powiat Giżycki (właściciel szpitala) otrzyma spłatę części wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 20% w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się układu. Pozostała wierzytelność do spłaty z tytułu pożyczki została podporządkowana spłacie wszystkich dostawców-wierzycieli wymienionych wyżej, ale też może stanowić źródło zasilenia kapitału zakładowego szpitala.

Specjalne podziękowania:

Bardzo dziękuję całemu Zespołowi Restrukturyzacyjnemu, Załodze Szpitala, zaangażowanej Społeczności Giżyckiej i wszystkim Wierzycielom za włożony trud i danie szansy na dalsze kontynuowanie działalności szpitala.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Sędzi Komisarz Anety Dawidziuk i do Pani Kurator Anny Kurzyńskiej.

Agnieszka Biała – Zarządca Restrukturyzacyjny


Giżycko, 23 stycznia 2020 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 28 stycznia 2020 przypada III rata płatności układowej. Nie zostanie ona zrealizowana, bowiem finansowanie/środki potrzebne na płatność nie zostały pozyskane.

Na Zgromadzeniu Wierzycieli w opinii o możliwości wykonania układu było omówione ryzyko dotyczące wykonania układu związane ze sporem właścicielskim Szpitala.

W dniu 1 października 2018 roku Sąd Apelacyjny przyznał prawo własności w 67% Grupie Nowy Szpital. Następnie na skutek skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego złożonej przez Powiat Giżycki Sąd ten wstrzymał wykonanie tego wyroku. Zatem Sąd Najwyższy zawyrokuje kto i w jakiej strukturze jest właścicielem Szpitala.

Ten wyrok otworzy możliwość przesądzenia przez Właściciela, bądź Właścicieli o możliwości zabezpieczenia wykonania układu bez której nie jest, i nie będzie możliwa zapłata wierzytelności układowych.

W związku z powyższym Zarządca Przymusowy złożył w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zmianę układu alternatywnie wniosek o uchylenie układu pozostawiając decyzję Sądowi, jako, że plan restrukturyzacyjny jest przez Szpital realizowany.

Zawnioskowana zmiana układu zakłada przesunięcie płatności III raty układowej do terminu płatności IV raty, czyli w okresie do 4 lat po prawomocnym zawarciu układu.

Do tego czasu powinien być rozstrzygnięty spór właścicielski przez Sąd Najwyższy.

W przypadku otwarcia postępowania o zmianę układu, to Państwo, wierzyciele Spółki zdecydujecie ponownie o przyjęciu bądź odrzuceniu nowych warunków układowych.

Bardzo liczę na to, iż do czasu podjęcia tej decyzji przez Sąd będzie toczyła się na dotychczasowych warunkach współpraca państwa ze Szpitalem.

Zgodnie z podjętą przez Państwo decyzją, zarząd przymusowy w mojej osobie trwa do 28 stycznia tego roku, a następnie, od 29 stycznia będę pełniła rolę Nadzorcy wykonania układu i w tym czasie będę do Państwa dyspozycji w zakresie informacji bieżących, zarówno pod telefonem jak i pod adresem mailowym:

Tel. 501283012

Email: agnieszka.biala@agnieszkabiala.pl

Serdecznie pozdrawiam,

Agnieszka Biała – Zarządca Przymusowy/Nadzorca Wykonania Układu

Szpital Giżycki Sp. z o.o.